Kliniek Oud Zuid KNO specialisten

Kliniek Oud Zuid Kliniek Oud Zuid, gevestigd aan Jan Willem Brouwersstraat 21
1071 LH Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://kliniekoudzuid.nl/ Jan Willem Brouwersstraat 21
1071 LH Amsterdam +31-(0)20-6753933
dr. Eize Wielinga is de Functionaris Gegevensbescherming van Kliniek Oud Zuid Hij/zij is te bereiken via info@kliniekoudzuid.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kliniek Oud Zuid verwerkt uw persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt of wie wij ontvangen van uw verwijzer (huisarts)..
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van patiënten verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Uw zorgverzekeraar en verzekeringsnummer
 • Documentnaam en nummer van uw ID-bewijs

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kliniek Oud Zuid verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens over uw gezondheid zoals medicatiegebruik, onderzoeksuitslagen, verwijsbrief etc.
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • burgerservicenummer (BSN)

Gegevens verwijzer:

Onze kliniek verzamelt ook gegevens van verwijzers :

 • naam
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • (mobiele) telefoonnummer
 • emailadres
 • AGB code en/of BIG registratienummer
 • geslacht.

Onze website en/of zorgverleninig heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kliniekoudzuid.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kliniek Oud Zuid verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het bieden van goede zorg
 • De declaratie van de geleverde zorg naar uw zorgverzekeraar
 • Voor diverse interne en externe kwaliteitsregistraties, landelijke registraties of voor wetenschappelijk onderzoek.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Kliniek Oud Zuid neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kliniek Oud Zuid) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Kliniek Oud Zuid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor uw medisch dossier geldt een wettelijke bewaarplicht van 15 jaar. Decalaratiegegevens bewaren wij minimaal 7 jaar.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Kliniek Oud Zuid verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kliniek Oud Zuid blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Kliniek Oud Zuid gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kliniek Oud Zuid gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en vragen uw toestemming voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kliniek Oud Zuid en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kliniekoudzuid.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Inzageverzoek minderjarigen:
Ouders/verzorgers hebben recht op inzage in het dossier van hun kind tot 16 jaar. In het kader van goed zorgverlenerschap en bij zwaarwegende belangen van een kind kan de arts een inzageverzoek weigeren.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Kliniek Oud Zuid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via info@kliniekoudzuid.nl

TOT SLOT

Kliniek Oud Zuid wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Kliniek Oud Zuid behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit privacy statement regelmatig te raadplegen om zo op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

reCAPTCHA

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing

Telefoon
Jan Willem Brouwersstraat 21
1071 LH
Amsterdam

Kunt u niet op de afspraak komen? Wijzig deze uw afspraak tot 24 uur van tevoren. Niet tijdig geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht met een bedrag van €45,-. 

Interview

Lees hier het interview in het blad ‘Zie Oud Zuid’
De specialisten vertellen over hun nieuwe praktijk in Amsterdam Zuid.